IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Sundhedssystemet er ikke gearet til at hjælpe gruppen af børn og unge under 18 år, som ikke har en konkret psykisk diagnose, og der er lange ventetider til behandling, hvis man endelig har fået en diagnose.

I den mellemliggende tid er det gået ud over barnet og den unge, som oplever en forværret situation, og familien er blevet hårdt belastede pga. den manglende hjælp og er frustrerede over den afmagt de føler.

Ventetidernes autonomi

Når man i børnehaven, skolen eller hjemmet får mistanke om, at et barn måske har brug for særlig opmærksomhed på grund af noget psykisk, henvises det til skolepsykologerne. Det betyder for det meste, at barnet begynder på sin første venteliste.

Fra det tidspunkt skolepsykologerne, som i dag er samlet i særlige PPR-centre (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), modtager en henvisning på et barn, til barnet står overfor en af psykologerne, kan der gå flere måneder.

Når der så er mulighed for det, vurderer en psykolog fra det lokale PPR-center om barnet skal henvises til det egentlige psykiatriske system. Er det tilfældet, sendes barnet videre i behandlingssystemet med det formål at finde ud af, om der er grundlag for at stille en diagnose.

Men det har sin pris at børnene venter undervejs i systemet. De børn vi ser i dag, har det nemlig dårligere end dem vi så for ti år siden. Børnene venter længere og har det derfor dårligere.

Hverdagen på psykiatriske afdelinger er præget af presset fra ventelisterne, og derfor er man også her nødt til at vurdere om et barn kan vente med at komme ind. Man tager de hårdest ramte med de mest plagsomme symptomer ind først. Et barn der er henvist til afdelingen, kan derfor risikere at skulle vente i op til et år, men halvdelen kommer til indenfor tre måneder.

Afdelingen modtager børn med alle former for psykiske lidelser, herunder psykotiske, skizofrene og slemt autistiske, anorektikere. Ved de tunge diagnoser fortsætter barnet for det meste i direkte behandling på afdelingen, men når der stilles en diagnose som ADHD (tidligere DAMP) eller Aspergers (en form for autisme), er fremgangsmåden at man udarbejder en behandlingsplan og sender barnet videre til socialforvaltningen i dets kommune.

Kommunen har så til opgave at sikre de korrekte, pædagogiske tilbud til det enkelte barn. Men selvom barnet er blevet udredt på den psykiatriske afdeling, og man dér forestiller sig hvilket tilbud der vil være ideelt til den pågældende, er systemet skruet sådan sammen, at man ikke kan booke en plads på det tidspunkt og vente på at bruge den. Derfor vil der typisk være en periode på 3-6 måneder fra barnet er klar til at komme videre, til at kommunen kan stille et tilbud op.

Kortere ventetider i Region Hovedstaden

Det viser nye tal fra Region Hovedstaden. I sommeren 2010 stod hele 770 børn og unge på ventelister til den første undersøgelse. I oktober måned 2011 var det tal reduceret til 418.

En vigtig faktor for det store fald i ventelisterne er også personalet på de tre børne- og ungdomspsykiatriske centre i regionen. Her har medarbejderne taget LEAN-metoder i brug og arbejdet med nye rutiner og ændrede arbejdsformer i dagligdagen.

I år forventes det at ventetiden trykkes endnu mere nedad. I Region Hovedstadens budget 2012 tilføres børne- og ungdomspsykiatrien ekstra 12 millioner kroner til udvidelse af kapaciteten, ekstra akutte sengepladser og ADHD-telefonrådgivning.

 

Sociale udfordringer

P1000774

Forebyggende indsatser styrker relationer og netværk

Ny rapport giver en række gode eksempler på, hvordan man styrker relationer og netværk, udvikler sociale og faglige færdigheder, når udsatte børn og unge skal hjælpes til en positiv udvikling.

Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Sociale udfordringer

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.


Socialt iværksætteri

IMG_1209

Støttegrupper for sårbare børn og unge

Fonden Børns Velfærd skaber de – pædagogiske – rammer og et frirum i naturen, der skal bidrage til at sårbare børn og unge får en række positive oplevelser. Hvor de er afslappede, opmærksomme og engagerede.

Kultur

BålGitte

Oplevelse af ADHD

De unge med ADHD er jo lige så forskellige som alle andre, og derfor har vi forsøgt at finde ind til nogle mere individuelle beskrivelser af at leve med ADHD. Vi har således samlet på en række udtalelser fra de unge omkring deres erfaringer.

Sociale udfordringer

P1000860

Hele vejen rundt – Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer

Unge med rusmiddelproblemer har brug for støtte fra fagpersonerne omkring sig. De har det typisk svært på mange områder i deres liv og hverdag, og de oplever ikke altid, at deres problemer med rusmidler er de største eller dem, der fylder mest.


Sociale udfordringer

IMG_2888

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.

Socialt iværksætteri

IMG_4179

Det sociale enzym – Debat om velfærdssamfundet!

“Det sociale enzym” er et bud på, hvad der kan være den nye sammenhængskraft i vores velfærdssamfund.

Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.


Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.

Sociale udfordringer

IMG_3029

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.

Sociale udfordringer

IMG_9891

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?


Sociale udfordringer

IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende.

Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

Sociale udfordringer

IMG_1361

Skoleelever bevæger sig alt for lidt

Skolebørn er langt fra målet om en times daglig motion. Både skole og forældre skal rykke, hvis det skal nytte.


Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Rapporter/LitteraturSocialt iværksætteri

Hike Esrum

Positive sammenhænge mellem sårbare unge og natur

Gennem de to år fonden har drevet NaturCompagniet, har vi kunne iagttage en lang række fordele og udviklingsmuligheder, der er forbundet med at de sårbare unge opholder sig i naturen over flere dage.

Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.


Socialt iværksætteri

IMG_2330

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!

Socialt iværksætteri

Ven2 070

Fonden Børns Velfærd søger frivillige!

Vi søger researchere og fotografer til at hjælpe os med nogle spændende opgaver.

Sociale udfordringer

IMG_1946

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.


Socialt iværksætteri

Social Entrepreneur

Definition af Social Entreprenørskab

Der er næsten lige så mange definitioner af Social Entreprenørskab, som det antal personer der anvender udtrykket.

Sociale udfordringer

IMG_4496

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Socialt iværksætteri

IMG_3561

Specialisterne får tre millioner fra ny venturefond

Specialisterne ansætter mennesker med forskellige former for autisme, som arbejder med it og avanceret dataregistrering.


Sociale udfordringer

IMG_1571

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.

Sociale udfordringer

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.

Sociale udfordringer

IMG_2919

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.


Socialt iværksætteri

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.

Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

Socialt iværksætteri

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.